logo [8kb]
Obliczanie wyrażeń arytmetycznych
Interpretacja wyrażeń arytmetycznych.

Kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia jakichś obliczeń można skorzystać z mechanizmu interpretacji wyrażeń arytmetycznych, obliczenia dokonywane są na liczbach całkowitych, nie przeprowadzana jest kontrola przepełnienia (ang. overflow).

Składnia:

$((wyrażenie)) lub $[wyrażenie]

Przykład:

#!/bin/bash

echo $((8/2))

wynik=$[4*5/2]
echo "$wynik"
W ten sposób (przykład poniżej) można ponumerować listę:
#!/bin/bash

for pliki_html in $(ls *.html)
do
  numer=$((numer+1))
  echo "$numer. "
  echo $pliki_html
done
Wynikiem będzie ponumerowana lista wszystkich plików o rozszerzeniu .html, znajdujących się w bieżącym katalogu.

Polecenie let

Do przeprowadzenia obliczeń można też skorzystać z polecenia let.

Przykład:

#!/bin/bash

liczba1=5
liczba2=6

let wynik=liczba1*liczba2
echo $wynik

[ Index ]